Förvandlingsprocesser

KlimatAkademin och Carbon Ruins för vem?

Vi är övertygade om att hållbarhet inte bara är rätt sak att göra för miljön, utan också en smart affärsmöjlighet. Genom att ta hållbarhetsfrågor på allvar kan företag öka sin kostnadseffektivitet, stärka sitt varumärke och öka kundlojaliteten. Det är en investering i framtiden som lönar sig på lång sikt.

Hållbarhet, omställning och klimatmål innebär ofta arbete mot en punkt långt fram i tiden, något som kan kännas abstrakt och svårt att föreställa sig. Dessutom påverkar arbetet som krävs för att nå målen ofta i stort sett alla på företaget. Arbetet med klimatomställningen ställer stora krav på innovativa idéer och lösningar som inte alltid finns idag. Detta förutsätter en vilja att förändra och en förståelse för hur en sådan förändring kan se ut.

KlimatAkademin erbjuder en unik metod för att hjälpa organisationer att ta sig an hållbarhetsutmaningarna och skapa en positiv miljöpåverkan. Med vår metod, som bygger på konst, kultur och kreativa processer, kan vi engagera din personalgrupp och skapa en stark och hållbar företagskultur som är anpassad för en värld i förändring.

KlimatAkademin förmedlar ett verktyg för att föreställa sig hur ett fossilfritt samhälle skulle kunna te sig, och hur vägen dit kan se ut. Antingen i generella termer, eller som speglingar av en organisations specifika verksamhet.

Med hjälp av kreativa, konstnärliga och kunskapsbaserade processer vill forskarna bakom Carbon Ruins möjliggöra för deltagarna att föreställa sig sin egen roll i klimatomställningen. På detta sätt hjälper metoden även till med att identifiera hinder och svårigheter på vägen, och att tydliggöra andra hållbarhetsutmaningar för samhället i stort, för företaget och den egna organisationen.

Ytterligare ett mål är att få deltagarna att börja tänka kring hur de kan bidra, och känna sig motiverade till förändring. Carbon Ruins sluter glappet mellan allt vi redan vet om klimatförändringarna och vad vi gör för att stoppa dem.

KlimatAkademin och Carbon Ruins-metoden kan tillföra värde till alla företag och organisationer som arbetar med hållbarhetsfrågor. Två situationer där metoden är särskilt relevant är:

 1. Företag och organisationer som nyss påbörjat sitt hållbarhetsarbete och behöver inspiration.
 2. Företag och organisationer som har erfarenhet av hållbarhetsarbete men är i behov av nya verktyg.

KlimatAkademin kan tillföra värdefulla insikter och motivation i mindre grupper som aktivt jobbar med klimat- och hållbarhetsfrågor. Här kan vi utmana och möjliggöra nya perspektiv och ideér, men även motivera genom diskussion kring de positiva effekter som omställningsarbetet för med sig.

KlimatAkademin kan även tillföra värde till större grupper på företag utan specifik koppling till klimatfrågor, då snarare som en inspirationskälla och en möjlighet att tillsammans diskutera och skapa förståelse för en viktig fråga som påverkar alla i organisationen.

Hur kan metoden anpassas?

 • Längd: Workshopens längd kan anpassas efter behov och förutsättningar.
 • Uppföljning: Finns intresse kan en andra workshop i form av en uppföljning erbjudas och längre processer skräddarsys.
 • Deltagare: Workshopen kan hållas för en mindre, mer nischad grupp (ex. Ledningsgrupp) eller en större grupp i organisationen.
 • Koffert: Workshopen kan hållas där objekten presenteras i fysisk form med kofferten, eller som en digital presentation.

De olika modulerna Inspiration, Aktivt hopp och Carbon Ruins kan kombineras och byggas ut till fördjupande arbeten i form av Förvandlingsprocesser.

Inspiration – Introduktion och prova på

 • Kort presentation av Carbon Ruins som koncept, dess bakgrund och syfte.
 • Introduktion till kreativa processer och språk med enkla lustfyllda övningar.
 • Deltagarna reflekterar själva kring framtid och drivkrafter.

Aktivt hopp – Introduktion till kontext

 • Fördjupning av Carbon Ruins som koncept, dess bakgrund och syfte.
 • Guidning av Carbon Ruins där deltagarna befinner sig i 2053.
 • Deltagarna presenteras olika vardagliga objekt (ex. flygbonuskort, konstgräs etc.). Till dessa hör en historia om hur föremålet gick från att ha en självklar plats i vår vardag, till att bli ett föremål som nu (2053) är obsolet.
 • Reflektion, skrivövningar och samtal utifrån deltagarnas egna erfarenheter och tankar.

Carbon Ruins – Skapande av nya berättelser från omställningsåren

 • Deltagarna bidrar med egna föremål och problemformuleringar.
 • Gemensam diskussion för att identifiera hur omställning till 2053 skedde.
 • Hur bidrog er organisation under omställningsåren? Vilka utmaningar mötte ni?
 • Deltagarna utvecklar sina egna omställningsberättelser.

Förvandlingsprocesser

Förvandlingsprocesser bygger vidare på föregående moduler. Företag, kommuner eller andra organisationer som vill gå längre lotsas i att skapa sina egna Carbon Ruins-utställningar. Under processen kommer deltagarna gemensamt skapa nya berättelser om hur de tog sig till detta stadie. Man blir därmed medskapare av Carbon Ruins genom att bidra med sina berättelser om hur organisationen agerade under klimatomställningen. Berättelserna fortsätter sedan utvecklas när Carbon Ruins möter sin publik. Vid behov kan vi även utbilda era egna guider och processledare.